fbpx

052-4487389

מדיניות פרטיות

איזי פיננסים מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך; מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין
היתר, להסביר את נוהלי האתר ביחס לפרטיות לקוחותיו, וכיצד הוא משתמש במידע הנמסר
לו מהמשתמשים או הנאסף על-ידו כחלק ממתן השירותים .
סוגי מידע
מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה.
"מידע אישי" מכלול הנתונים, העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו
של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לאתר בעת
השימוש בשירותים; המידע האישי שמסרת לאתר מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד
התשלומים, כפי שמפורט להלן יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה
מוגבלת בלבד;
בניגוד למידע האישי, "מידע סטטיסטי" הוא מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא
יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים; המידע הסטטיסטי הנאסף על-ידנו ועל-ידי
צדדים שלישיים עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו
הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאתר וכדומה; המידע הסטטיסטי שנאסף על-ידי
אתר ובמקרים מסוימים על-ידי צדדים שלישיים נשמר בנפרד מהמידע האישי על אודותיך,
והשימוש בו הינו שונה מהשימוש, אשר עושה האתר במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן .
למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי, אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד
זיקה זו מתקיימת.
מסירת מידע ואיסוף המידע
המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, ישמרו כאמור במאגר המידע של האתר )להלן: "מאגר
המידע".
בעת מסירת המידע האישי לאתר, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או
מסולפים; שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע
האישי, ייתכן והחברה לא תוכל לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עמך קשר; ככל
שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת בחשבון, תוכל/י לעדכן את הנתונים.
שימוש במידע
ידוע , לך כי האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שימוש במידע ובכלל זה, להציגו בכל סוג קובץ,
לרבות התאמה אישית ומלאה של תהליך השיווק, הצעות שיווקיות רלוונטיות, הן על ידי האתר
והן על ידי חברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות של האתר להלן: "חברות קשורות" שהאתר
עשוי לשרת את עניינן ולהפנות לשירותים או למוצרים שהן מציעות.
בנוסף לאמור לעיל, האתר רשאי ועשוי לבצע שימוש במידע כמפורט להלן:
א. האתר ישתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלו לצורך
אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים כך שיתאימו לאופי
המשתמשים, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף
באתר לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר .
ב. האתר או חברות קשורות – תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור אתך קשר בעת
הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר
לשימושך באתר, ו/או לשלוח אליך מדי פעם הודעות, ובהם עדכונים על מוצרי ביטוח או
חסכון או השקעה וחידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שאנו חושבים
שאת/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין (להלן: "דברי פרסומת"); סימון ה V-בתיבה המיועדת
לכך, כמו גם המשך השימוש שלך בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה
לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים),
התשמ"ב-1982; שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל
הודעות דברי פרסומת כאמור על ידי מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר; זאת,
באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת
[email protected]
ג. האתר ישתמש במידע הסטטיסטי, שנאסף ונאגר אצלו לצרכיה הפנימיים, השיווקיים
או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר לו פיתוחו, לשיפור מבנה האתר
והשירותים הניתנים בו וכדומה; לשם כך, עשוי האתר להסתייע בצדדים שלישיים
לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל
יתר המשתמשים, באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר לקוחות האתר באופן אישי .
ד. האתר ישתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלו לכל מטרה אחרת בקשר עם
אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי
השימוש.
ה. כל השימוש במידע האישי המוזכר בסעיפים א-ד לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על-
ידי האתר לתאגידים הקשורים לאתר, לרבות חברות אם, חברות בנות וחברות
שבשליטתן .
מסירת מידע לצד שלישי
מידע אישי – האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי, למעט לחברות הקשורות
ובהן ובאחד המקרים המפורטים להלן :
א. אם האתר ביקש את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
ב. אם מסירת המידע האישי היא לשלוחים של האתר ו/או לפועלים מטעמו, והוא במידה
הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ולתפעול האתר;
ג. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט
או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לאתר למסור את פרטיך או המידע האישי
אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
ד. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר, שתחייב את חשיפת פרטיך;
ה. אם תבצע/י באמצעות האתר פעולות, אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד
לתנאי השימוש;

ו. אם האתר ימכור את פעילותו, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא
בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה,
וכן במקרה שהאתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי,
ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות
הפרטיות .
מידע סטטיסטי – האתר עשויי להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים
שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע
סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול
דעתה הבלעדי של האתר.
שים/י לב: האתר לא יאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת
קבלתך את תנאי השימוש .
אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק; הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך
מספק/ת לחברה ניתן מרצונך החופשי, על מנת שהחברה תוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא
בכך הינך מסכים/ה כי האתר ישמור את המידע שסיפקת לו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם,
בהתאם לדרישות החוק.
עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי
בשעת השימוש באתר או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה, אשר מקובלת
בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו-Flash או טכנולוגיות דומות, המאחסנת מידע מסוים במכשיר
הנייד ו/או במחשב של המשתמש, מאפשר לאתר להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי,
ומשפר את חווית השימוש של המשתמש בשירותי האתר; העוגיות יסייעו לאתר לנתח את
הפעילות באתר ואף לבצע הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר.
מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה
של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות; עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק
את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת .
זכות עיון במידע
הינך זכאי/ת לעיין במידע האישי, אשר נצבר עליך במאגר המידע של האתר; לפני שתוכל/י לעיין
ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי, אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול
דעתנו הבלעדי; אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות הקשורות לשימושים שלך באתר, קוד
אימות שיישלח אליך ועוד שאלות נוספות להלן: "הליך הזיהוי", לאחר שנקבל בקשה לעיון
במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר; אם מצאת כי המידע הוא שגוי
או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לאתר על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך
למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של האתר, בכתובת הדואר האלקטרוני הבא
[email protected]

מחיקת מידע כאמור תעשה בכפוף לכל דין ובכלל זה לחובות
לשמירת מידע ביחס לחלק מהשירותים או השימושים. לתשומת לבך, כי מחיקת המידע כאמור
עלולה למנוע מהאתר לספק לך את השירותים, כולם או חלקם; ככל שתבקש/י מהחברה למחוק
את המידע האישי לגביך, האתר שומר לעצמו את הזכות להפוך את המידע האישי למידע
סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך .
קישורים, לינקים לאתרי צדדים שלישיים.
לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם
קשורים לחברה; קישורים אלה מוצעים לנוחותך בלבד; אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת
האתר, והאתר אינו אחראי לזמינות שלהם, אינו מקנה להם חסות, אינו אחראי לכל תוכן
לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר (המופיע בהם או הזמין דרכם) לרבות לינקים הכלולים בהם,
ואינו אחראי למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על-ידי
צדדים שלישיים אלה; כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים
וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הי נם באחריותך והנך הנושא/ת הבלעדי/ת
בהוצאות הקשורות בכך; האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת;
הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי האתר לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד
שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות
אתרים או שירותים אלה .
אבטחת מידע
האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע; לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה
אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של האתר ולשרתיו,
אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור; לכן, האתר לא
מתחייב ששירותיו יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על
גבי מערכות המחשוב של האתר.

רוצים להיות ראשונים לדעת?

תישארו איתנו בקשר ותקבלו עדכונים חמים בעולם הפיננסים וההשקעות:

דילוג לתוכן